Godziny urzędowania: pon., wt., czw. i ptk. 8:00 – 15:00 / śr. 9:00 – 16:00

Image Alt

Czynności notarialne

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie stanowi, że notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

sporządza poświadczenia

spisuje protokoły

sporządza protesty weksli i czeków

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Jak wskazuje praktyka, najczęściej dokonywanymi czynnościami notarialnymi, są:

Z zakresu prawa nieruchomości:

umowy sprzedaży nieruchomości

umowy darowizny nieruchomości

umowy przedwstępne

umowy sprzedaży lokali

umowy darowizny lokali

umowy ustanowienia odrębnej własności lokali

umowy deweloperskie

umowy o dożywocie

umowy zamiany

umowy o zniesienie współwłasności

Z zakresu prawa spadkowego:

testamenty

testamenty zawierające: zapisy, zapisy windykacyjne, polecenie lub wydziedziczenie

odwołanie testamentu

protokoły otwarcia testamentu

akty poświadczenia dziedziczenia

oświadczenia o przyjęciu spadku

oświadczenia o odrzuceniu spadku

umowy o dział spadku

Z zakresu prawa spółdzielczego:

umowy darowizny spółdzielczych własnościowych praw do lokali

umowy sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali

umowy zniesienia wspólności spółdzielczych własnościowych praw do lokali

Z zakresu prawa rodzinnego:

umowy majątkowe małżeńskie - rozdzielność majątkowa (intercyza), rozszerzenie wspólności

umowy o podział majątku wspólnego małżonków

Z zakresu prawa handlowego:

umowy spółek osobowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej) i statuty spółki komandytowo-akcyjnej

umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

statuty spółek akcyjnych

protokoły zgromadzeń spółek

umowy zbycia udziałów

oświadczenia o przystąpieniu do spółki

oświadczenia o objęciu udziałów w spółkach

Inne czynności:

oświadczenia o ustanowieniu hipotek

oświadczenia o ustanowieniu służebności, w tym służebności przesyłu

oświadczenia o ustanowieniu użytkowania

oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w tym z tytułu zawarcia umowy dzierżawy i najmu okazjonalnego

akty ustanowienia fundacji

pełnomocnictwa

a także:

poświadczenia własnoręczności podpisów

poświadczenia wzorów podpisów

poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

poświadczenia daty okazania dokumentu

sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

sporządzanie projektów aktów notarialnych, oświadczeń - na żądanie stron

przyjęcie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów