Godziny urzędowania: pon., wt., czw. i ptk. 8:00 – 15:00 / śr. 9:00 – 16:00

Image Alt

Dokumenty

Przedstawiony niżej wykaz dokumentów usprawni Państwu przeprowadzenie czynności notarialnych.

Szczegółowych informacji, w zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej i stanu faktycznego – Notariusz bądź pracownicy Kancelarii udzielą Państwu w siedzibie Kancelarii, drogą elektroniczną  lub telefonicznie.

Przeniesienie własności nieruchomości – m.in.: sprzedaż lub darowizna działki zabudowanej/niezabudowanej, sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

 1. podstawa nabycia – m.in.: wypis aktu notarialnego umowy darowizny, umowy sprzedaży lub innej umowy; prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez zasiedzenie; prawomocne postanowienie sądu o dział spadku; prawomocne postanowienie sądu o zniesienie współwłasności; prawomocne postanowienie sądu o podział majątku wspólnego małżonków; prawomocny Akt Własności Ziemi; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z dokumentem nabycia przedmiotu umowy przez poprzednika prawnego – spadkodawcę
 2. numer księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej
 3. wypis z rejestru gruntów
 4. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – przy wydzieleniu działki z księgi wieczystej do innej księgi wieczystej lub założeniu nowej księgi wieczystej
 5. wypis z kartoteki budynków
 6. wypis z kartoteki/rejestru lokali
 7. decyzja zatwierdzająca podział (ostateczna) – w przypadku podziału nieruchomości
 8. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o decyzji o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o braku planu, decyzja o warunkach zabudowy
 9. zaświadczenie dotyczące rewitalizacji
 10. zaświadczenie, z którego wynikać będzie czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
 11. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego – stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn
  w przypadku gdy zbywca ( np. sprzedawca, darczyńca ) nabył zbywany przedmiot umowy po 1 stycznia 2007 roku tytułem dziedziczenia; zapisu zwykłego lub windykacyjnego; dalszego zapisu; polecenia testamentowego; darowizny; polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności,
  z tym, że
  w  przypadku gdy zbywca nabył zbywany przedmiot umowy tytułem dziedziczenia zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wymagane jest zawsze
 12. dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
 13. zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych lub o zadłużeniu w płatności opłat eksploatacyjnych
 14. zaświadczenie, że w budynku /lokalu nikt nie jest zameldowany
 15. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/ lokalu
 16. dokumenty wydane przez Bank – w przypadku kredytu
 17. dokument potwierdzający rozdzielność majątkową – w przypadku małżonków, których obowiązuje rozdzielność majątkowa
 18. dokument tożsamości – np. dowód osobisty, paszport

UWAGA: w przypadku umowy, której przedmiotem jest nieruchomość rolna (o powierzchni powyżej 0,2999 ha) zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

W zależności od rodzaju czynności i stanu faktycznego, wymagane są:

 

Nabywca (nie dotyczy nabywcy będącej osobą bliską  w stosunku do zbywcy):

 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego ( m.in. w zakresie powierzchni użytków rolnych)
 2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
 3. dowód posiadania kwalifikacji rolniczych

ewentualnie

zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnej (ostateczna) – w przypadkach określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Zbywca – zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zbycie  nieruchomości rolnej (ostateczna) – w przypadkach określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

LINK: ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – m.in.: sprzedaż lub darowizna

 1. zaświadczenie Spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją czy Spółdzielni przysługuje prawo (własność, użytkowanie wieczyste) do gruntu, na którym znajduje się budynek
 2. zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat na rzecz Spółdzielni lub o zadłużeniu w płatności opłat na rzecz Spółdzielni
 3. podstawa nabycia – m.in.: przydział prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego umowy darowizny, umowy sprzedaży lub innej umowy; zawarta ze Spółdzielnią umowa o nabyciu prawa przez zbywcę; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z dokumentem nabycia prawa przez poprzednika prawnego – spadkodawcę
 4. numer księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej – w przypadku gdy księga wieczysta została założona
 5. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego –  stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn
  w przypadku gdy zbywca (np. sprzedawca, darczyńca) nabył zbywany przedmiot umowy po 1 stycznia 2007 roku tytułem dziedziczenia; zapisu zwykłego lub windykacyjnego; dalszego zapisu; polecenia testamentowego; darowizny; polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności,
  z tym, że
  w przypadku gdy zbywca nabył zbywany przedmiot umowy tytułem dziedziczenia zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego  wymagane jest zawsze
 6. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 7. świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu
 8. dokumenty wydane przez Bank – w przypadku kredytu
 9. dokument potwierdzający rozdzielność majątkową – w przypadku małżonków, których obowiązuje rozdzielność majątkowa
 10. dokument tożsamości – np. dowód osobisty, paszport

Testament

 1. dokument tożsamości osoby sporządzającej testament – np. dowód osobisty, paszport
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia)

Akt poświadczenia dziedziczenia

 1. akt zgonu spadkodawcy (osoby zmarłej),
 2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 3. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia, akty małżeństwa (kobiety, które zmieniły nazwisko po zawarciu małżeństwa)
 4. PESEL spadkodawcy (osoby zmarłej)
 5. dokumenty tożsamości spadkobierców – np. dowód osobisty, paszport

Pełnomocnictwo

 1. dokument tożsamości mocodawcy (osoby, która sporządza pełnomocnictwo) – np. dowód osobisty, paszport
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania)
 3. dokumenty dotyczące nieruchomości, np. numer księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów – jeżeli pełnomocnictwo dotyczy zbycia lub nabycia nieruchomości

Umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa, intercyza)

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dokumenty tożsamości małżonków – np. dowód osobisty, paszport

Do dokonania czynności notarialnych wymagane są:

 • dane osobowe Stron czynności notarialnych – imiona i nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL
 • w przypadku osób prawnych – dane osób uprawnionych do reprezentowania; dane  pełnomocników

a ponadto:

 • w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut, zgoda na dokonanie czynności, w przypadku gdy przepisy prawa lub umowa/statut to przewiduje
 • pełnomocnictwo – w oryginale, jeżeli strona czynności ma być reprezentowana przez pełnomocnika
 • informacje o wartości rynkowej przedmiotu czynności oraz o innych istotnych elementach umowy, np. przy umowie sprzedaży – cena, sposób zapłaty, termin zapłaty, termin wydania przedmiotu umowy, numer rachunku bankowego zbywcy  – w przypadku zapłaty przelewem

 

Uwaga: W dniu dokonywania czynności notarialnej dokument tożsamości oraz inne niezbędne dokumenty należy przedłożyć Notariuszowi – w oryginale.